2019

 1. Organizacija uz pomoć EBC prvog regionalnog sastanka nacionalnih Saveta za mozak 10. jula 2019. godine — satelit FENS FRM 2019 u Beogradu (registrovana udruženja i saveti su iz Austrije, Belgije, Bugarske, Hrvatske, Češke, Grčke, Mađarske, Italije, Rumunije, Crna Gore, Srbije, Slovenije, Španije, Rumunije, Turske, sa predstavnicima EBC).
 2. Uz pomoć EBC sproveden je upitnik o regionalnim izazovima i napravljen je sažetak odgovora predstavnika pet veća / društava. Ovaj dokument će poslužiti za izradu nacrta pozicije / izjave koja će biti objavljena povodom prvog sastanka RNBC.
 3. Saradnja sa EBC će se nastaviti svoj razvoj preko delegirane kontakt osobe. Saradnja će se zasnivati na zajedničkim aktivnostima (Nacionalni plan za mozak, inicijativa za uspostavljanje novih konzorcijuma za zajedničko finansiranje kroz H2020).
 4. Nastavak Akcionog plana za mobilizaciju članstva (obraćanje svakom većem društvu i instituciji). Predstavljanje dokaza i priča o uspehu EBC, prezentovanje doprinosa članstva u aktivnostima SBC.
 5. Nastavak aktivnosti će se voditi ka uključivanju u politiku kroz organizovanje sastanaka sa nacionalnim kreatorima politike (predstavnici ministarstava za nauku i zdravstvo).
 6. Saradnja sa našim ambasadorom EBC u obraćanju ministru zdravlja kako bi se utvrdila uloga SSM u formiranju Evropskog izveštaja u oblasti bolesti mozga i stanja, kao i u formiranju srpskog plana za mozak.
 7. Podnošenje zahteva za grantove za zastupanje.
 8. Povećanje javne svesti putem medijskog angažmana. Približi ćemo se obrazovnoj i naučnoj televiziji u Srbiji, ali i drugim TV i radio stanicama, posebno u slučajevima nekih velikih sastanaka i događaja.
 9. Planiranje zajedničkih akcija sa Centrom za promociju nauke Srbije.

2016 / 2017

 1. SSM treba da postane član EBC sa statusom posmatrača. Saradnja sa EBC će se nastaviti preko izabrane kontakt osobe. Kooperacija će biti bazirana na zajedničkim aktivnositma (Nacionaln plan za mozak, Cena lečenja, inicijativa za formiranje novih konzorcijuma Zajedničkih programa Horizonta 2020).
 2. Finalizacija postavljanja SSM internet stranice.
 3. Uspostavljanje akcionog plana za mobizaciju članova. Predstavljanje primera uspešnosti EBC, definisanje uzajamnog dopirnosa članstva aktivnostima SSM.
 4. Organizovanje plenarnog sastanka sa Skupštinom SSM kako bi se razgovaralo o relevantnim temama – ovaj događaj je planiran za 7. Kongres Društva za neuronauke Srbije (nov. 2017).
 5. Nakon dobijanja smernica EBC počećemo sa izradom nacionalnog projekta “Cena lečenja” za procenu ukupnih nacionalnih troškova poremećaja mozga kao i specifičnih troškova bolesti. Prvi put će biti sprovedena studija izvodljivosti uz potraživanje povratne procene EBC.
 6. Kontinuirana aktivnost će se održavati u pravcu uključivanja tvoraca nacionalnih politika (ministarstva za nauku i zdravlje).
 7. Rad sa našim EBC ambasadorom u cilju približavanja Ministru za zdravlje radi utvrđivanja uloge SSM u formiranju Evropskog izveštaja u oblasti bolesti i poremećaja mozga, kao i u formiranju Srpskog plana za mozak.
 8. Organizovanje predavanja u školama i na univerzitetima u cilju promovisanja neuronauka. Ovo će biti ostvareno bliskom saradnjom sa srpskim Centrom za promociju nauke.
 9. Organizovanje događaja u okviru godišnje manifestacije Nedelja svesti o mozgu (13.-19. mart 2017. god.).
 10. Podizanje svesti javnosti putem angažovanja medija. Uspostavićemo kontakte za Obrazovnim i Naučnim programom RTS, Srpskom naučnom TV kao i sa određenim radio stanicama, naročito povodom posebnih sastanaka i događaja.