Srpski savet za mozak (SSM) je neprofitna krovna organizacija (osnovana 12.05. 2015. god) nacionalnih udruženja i institucija koja se bavi razvojem i promocijom neuronauka za dobrobit i poboljšanje položaja osoba sa moždanim poremećajima.

Cilj Saveta je da se akademskoj i široj javnosti, kao i nadležnim državnim institucijama, skrene pažnja na važnost razvoja bazičnih i kliničkih istraživanja u oblasti neuronauka, kao i da integracijom svih nivoa istraživanja obezbedi bolja prevencija, bolja dijagnostika i bolje lečenje obolelih od neuroloških i psihijatrijskih poremećaja. Srpski savet za mozak je regularni član Akademije nacionalnih komiteta (sa oko 20 članova) kao i Evropskog saveta za mozak (European Brain Council – EBC) sa statusom posmatrača.

Istraživanja u oblasti neuronauka, kako bazična, tako i klinička, imaju tradiciju dužu od 50 godina i uključuju istraživače sa Univerziteta u Beogradu (Institut za Biološka istraživanja “Siniša Stanković, Biološki fakultet, Medicinski fakulteta, Farmaceutski fakultet, Institut za molekularnu genetiku i genetsko inženjerstvo, Institut za medicinska istraživanja, Institut za nuklearne nauke “Vinča”), Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Kragujevcu, Srpske akademije nauka i umetnosti i više drugih ustanova. Radovi objavljeni iz oblasti neuronauka u Srbiji čine značajan deo sveukupnih publikacija objavljenih u časopisima iz baze Web of Science (u 2011-2015 ukupno 609 radova štampanih in extenso, od čega 9 radova u časopisima sa IF > 10). Uz to, na fakultetima Univerziteta u Beogradu su pokrenuti i programi master i doktorskih studija iz oblasti neuronauka.

Nažalost, ni akademska ni šira javnost kao ni glavni korisnici nisu u dovoljnoj meri upoznati sa istraživanjima i aktivnostima u oblasti neuronauka u Srbiji. Jedan od najvažnijih aktivnosti Saveta je širenje svesti o ekonomskom i društvenom značaju istraživanja mozga i njegovih poremećaja, i ukazivanje na sve veće opterećenje koje  psihijatrijska i neurološka oboljenja nose za društvo u celini (u zdravstvenom, socijalnom i finansijskom smislu). Misija Saveta je, između ostalog, i edukacija struke i javnosti, što bi, između ostalog, doprinelo i unapređenju brige o pacijentima.

Naš ESM ambasador

EBC Ambassador Prof. Kostić